ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre ban hành mới chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã thành lập mới 14 hợp tác xã (đạt 108% kế hoạch năm), lũy kế toàn tỉnh có 100 hợp tác xã với 32.587 thành viên, vốn điều lệ 254,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số hợp tác xã trong diện giải thể còn nhiều (10 hợp tác xã), nguyên nhân chính là do yếu kém ở khâu tổ chức nhân sự, sản xuất, kinh doanh.Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển, giúp các hợp tác xã khắc phục được những khó khăn ban đầu, ổn định sản xuất, có khả năng tạo ra lợi nhuận, tiếp tục dùy trì và phát triển bền vững. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã ban hành Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Sau đây là một số chính sách hỗ trợ chung đối với hợp tác xã được quy định trong nghị quyết:


 Một buổi làm việc giữa nhóm tư vấn của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II với lãnh đạo Đảng ủy, UBND cùng với một số đoàn thể xã An Phú Trung, huyện Ba Tri trong công tác hỗ trợ xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp An Phú Trung theo hướng đa mục tiêu, đa dịch vụ và đa thành phần tham gia (ảnh: Nguyễn Lâm)

  1. Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã

Nội dung hỗ trợ: Cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về quy định pháp luật hợp tác xã cho sáng lập viên và nhân dân có nhu cầu cần hợp tác trước khi thành lập hợp tác xã; tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục tổ chức thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của hợp tác xã; hội nghị thành lập mới hợp tác xã; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Mức hỗ trợ: 20.000.000 đồng/hợp tác xã.

  1. Hỗ trợ trang thiết bị văn phòng làm việc

Nội dung hỗ trợ: Đầu tư một số trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động của hợp tác xã như: máy vi tính, máy in, máy fax, bàn làm việc.

Mức hỗ trợ: 20.000.000 đồng/hợp tác xã.

  1. Hỗ trợ tiền thuê lao động trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc ở hợp tác xã

Nội dung hỗ trợ: Đối với hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ thuê tối đa 03 lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên về làm việc tại hợp tác xã, thời hạn hỗ trợ không quá 36 tháng; đối với hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực còn lại, được hỗ trợ 01 lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên về làm việc tại hợp tác xã, thời hạn hỗ trợ không quá 36 tháng.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ hàng năm, bằng mức lương tối thiểu vùng.

  1. Chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp

Nội dung hỗ trợ: Hợp tác xã được lựa chọn một trong hai hình thức: Hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng một trong các loại công trình (Trụ sở làm việc,  sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế) hoặc hỗ trợ chi phí thuê một trong các loại công trình nêu trên.

Mức hỗ trợ: đối với hình thức đầu tư công trình: hỗ trợ kinh phí tối đa 80% trên tổng mức đầu tư, nhưng không quá 400.000.000 đồng/công trình; đối với hình thức thuê công trình: hỗ trợ kinh phí hàng năm, theo số tiền thuê thực tế thể hiện trên hợp đồng, nhưng không vượt quá 40.000.000 đồng/năm, thời gian hỗ trợ không quá 05 năm.

Để hưởng được các chính sách hỗ trợ trên, yêu cầu hợp tác xã phải thỏa một số điều kiện được quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Việc xây dựng chính sách sẽ góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra của Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Nguyễn Lâm