ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Quán triệt sâu sắc, hành động hiệu quả

Đại hội (ĐH) XI của Đảng bộ tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) ĐH X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong 2 ngày 10 và 11-12-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổ chức hội nghị quán triệt NQĐH XI cho cán bộ chủ chốt. Sau hội nghị này, các cấp, các ngành sẽ đồng loạt triển khai đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại biểu các ban ngành tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Quán triệt sâu sắc

Công tác triển khai, quán triệt NQ của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Đây là bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để đưa NQ đi vào cuộc sống. Đó còn là thể hiện phương thức lãnh đạo của Đảng, vì vậy phải được các cấp ủy quan tâm triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc, chu đáo, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ NQ đã đề ra.

Đối với NQĐH XI Đảng bộ tỉnh, cùng với nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, nhất là 4 nhóm giải pháp chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và 11 công trình, dự án trọng điểm được nêu trong báo cáo chính trị, hội nghị sẽ tập trung triển khai phổ biến các NQ chuyên đề, chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa NQĐH XI của Đảng bộ tỉnh trên tất cả các lĩnh vực về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh…

Điều đặc biệt quan tâm của đợt học tập, quán triệt NQĐH X Đảng bộ tỉnh lần này, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai từ các giai đoạn trước sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, có nhiều nội dung mới được xây dựng thành NQ, chương trình riêng để triển khai thực hiện. Nổi bật là các NQ, đề án về phát triển Bến Tre về hướng Đông; về chuyển đổi số; về phát triển khoa học và công nghệ; về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh…

Đó là những vấn đề khá mới, cần tiếp cận từ nhiều góc độ, đặt trong bối cảnh xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, an ninh phi truyền thống, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thêm vào đó, trước diễn biến khó lường của thời tiết và biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập sâu và hạn kéo dài đã tác động rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt đời sống của người dân tỉnh nhà, việc đảm bảo nguồn nước ngọt là điều cấp thiết… Do chưa có nhiều kinh nghiệm và năng lực thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý điều hành, cần thiết dành thời gian để thảo luận, chia sẻ thông tin nhằm tạo sự đồng thuận cao.

Trong học tập, quán triệt, nếu có vấn đề gì chưa nhất quán, báo cáo viên và đại biểu tham dự mạnh dạn trao đổi, phân tích, dẫn chứng cụ thể, sinh động để tạo sự thống nhất về nhận thức. Từng cấp ủy và người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc những nội dung NQ, sớm đưa NQ vào cuộc sống.

Truyền “cảm hứng sáng tạo”

Cùng với quán triệt sâu sắc những nội dung NQ, các cấp ủy phải truyền được “cảm hứng sáng tạo” sâu rộng trong nội bộ đảng và quần chúng nhân dân. “Cảm hứng sáng tạo” được hình thành qua việc nắm vững quan điểm, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà NQ đã đề ra. Đối với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các công trình, dự án trọng điểm, cần sự quyết liệt trong tư duy và hành động, “cảm hứng sáng tạo” sẽ phát huy trí tuệ tập thể, thu hút nguồn lực, đề xuất các giải pháp khả thi, sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

“Cảm hứng sáng tạo” còn được bắt nguồn từ những thành tựu trong các nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Cần lưu ý “cảm hứng sáng tạo” không là những kêu gọi, hô hào khẩu hiệu, trên nói gì dưới nói theo, nặng về lý luận, xa rời thực tiễn mà phải luôn gắn với việc làm cụ thể, trở thành động lực thôi thúc hành động. Truyền “cảm hứng sáng tạo” chính là khơi dậy và phát huy truyền  thống Đồng khởi anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết của Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà, không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương.

Có thể nói, “cảm hứng sáng tạo” chính là cầu nối đưa NQ nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lý luận thâm nhập vào quần chúng để biến thành sức mạnh vật chất to lớn. Khi có được “cảm hứng sáng tạo”, sẽ thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và sẵn sàng đóng góp cho phong trào hành động cách mạng cơ sở. “Cảm ứng sáng tạo” trở thành nguồn lực tinh thần to lớn, qua học tập, quán triệt nội dung các NQ, sẽ lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong năm đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hành động hiệu quả

NQ là kết tinh trí tuệ, thể hiện khát vọng, tâm huyết của toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà. Sau học tập, quán triệt, các ngành, các cấp nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện, những kết quả đạt được là minh chứng thuyết phục cho sự đúng đắn của NQ.

Để các nội dung NQ thành hiện thực, “đơm hoa kết trái” trong cuộc sống là cả quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng, cần sự đồng lòng, chung sức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Từng ngành, từng cấp có kế hoạch cụ thể hóa, xác định mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt, lâu dài để phân kỳ thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Xây dựng tư tưởng tiến công, quyết liệt hành động, vận dụng sáng tạo các giải pháp vào thực tiễn của địa phương, đơn vị. Kiên quyết khắc phục tình trạng NQ hay nhưng chậm đi vào cuộc sống.  Nâng cao tính chủ động, tư duy đột phá, không trông chờ ỷ lại, sao chép rập khuôn từ cấp trên. Thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến tình hình, dự báo và nắm bắt được những thời cơ thuận lợi và cả khó khăn, thách thức để có biện pháp ứng phó kịp thời, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh.

Các cấp ủy và người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 – năm mở đầu cho chặng đường phát triển giai đoạn 2021 – 2025 và hướng đến năm 2030. Khối lượng công việc đặt ra khá lớn, đòi hỏi quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà. Kết quả đạt được của năm 2021 sẽ là tiền đề, nền tảng vững chắc, tạo thế và lực mới để bứt phá vươn lên.

Quán triệt sâu sắc, hành động hiệu quả, đưa NQĐH XI Đảng bộ tỉnh thật sự đi vào cuộc sống là trách nhiệm cao cả của mỗi chúng ta. Đó cũng là sự kế thừa, tiếp nối những thành quả của các giai đoạn trước, phấn đấu xây dựng Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của bao thế hệ người dân trên quê hương Đồng khởi anh hùng.

Phan Văn Mãi – Bí thư Tỉnh ủy

Nguồn: baodongkhoi.vn