ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Chính sách ưu đãi mới về ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018về Quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều quy định mới. Đối tượng áp dụng trong Quyết định này là các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quyết định 23 có những điểm mới, quy định rõ hơn về điều kiện ưu đãi theo tình hình thực tế của tỉnh như sau.

 

Ưu đãi về thuê đất: Nhà đầu tư chọn hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sẽ được tính tỷ lệ tiền thuê đất bằng 0,5% x giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể và được ổn định 05 năm. (Quyết định cũ là 0,75% x giá đất)

Ưu đãi về hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: Theo đó, nhà đầu tư phải ứng trước chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho từng cụm công nghiệp, khu tái định cư và nhà ở công nhân theo dự án đầu tư. Tỉnh chỉ hỗ trợ các hoạt động bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  • Trường hợp nhà đầu tư được nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất (kể cả miễn/ghảm một phần) sẽ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được duyệt. Tuy nhiên, phần hỗ trợ này sẽ được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp. Nếu phần hỗ trợ vượt quá số tiền thuê đất phải nộp thì chỉ được trừ bằng tiền thuê đất phải nộp, số còn lại được tính vào vốn đầu tư của dự án.
  • Trường hợp nhà đầu tư được nhà nước cho thuê đất nhưng được miễn toàn bộ tiền thuê đất suốt vòng đời dự án, nhà đầu tư chịu toàn bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và khoản chi phí này được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Ngoài ra, tỉnh còn có những hỗ trợ khác cho nhà đầu tư như: hỗ trợ sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các CCN; Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết; Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN bao gồm: san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệt thống cấp nước,thoát nước tại các CCN theo quy định hiện hành về khuyến công; Hỗ trợ công tác xúc tiến mời gọi các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp; Hỗ trợ trong việc giới thiệu, tuyển dụng lao động cho các dự án thứ cấp trong khu công nghiệp; Được xem xét vay vốn tín dụng với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và xem xét đầu tư theo hình thức hợp tác công tư.

Các ưu đãi khác như Ưu đãi về đất xây dựng khu dân cư, tái định cư, Ưu đãi về thuế, Ưu đãi về hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp thực hiện theo quy định chung. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018 và thay thế Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (650)