ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Các Ban trực thuộc Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

I – Ban Truyền thông

1. Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng ban;

2. Đồng chí Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban;

3. Đồng chí Lê Ngọc Bửu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Thành viên;

4. Đồng chí Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên;

5. Đồng chí Dương Phú Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre – Thành viên;

6. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn – Thành viên;

7. Đồng chí Lê Văn Quyền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Thành viên;

8. Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh – Thành viên.

Ban Truyền thông có nhiệm vụ:

– Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông khởi nghiệp, chương trình giáo dục khởi nghiệp và định hướng, cung cấp thông tin cho các đơn vị báo, đài.

– Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện công tác truyền thông khởi nghiệp và các hoạt động có liên quan đến tuyên truyền về Chương trình.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm; chủ trì sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch nêu trên, báo cáo Hội đồng để theo dõi, chỉ đạo.​

II – Ban Chính sách và Hợp tác

1. Đồng chí Trương Duy Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng ban;

2. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh – Phó Trưởng ban;

3. Mời ông Đặng Đức Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

4. Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

5. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;

6. Đồng chí Lê Văn Khê, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ – Thành viên;

7. Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

8. Đồng chí Lê Công Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh –  Thành viên.

Ban Chính sách và Hợp tác có nhiệm vụ:

– Tham mưu rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung đồng bộ cơ chế, chính sách, nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh khởi nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh, với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng kinh tế trọng điểm về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

– Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến Chương trình; kết quả xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch khác.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng và năm; chủ trì sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch nêu trên, báo cáo Hội đồng để theo dõi, chỉ đạo​

III – Ban Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Lập, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban;

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Phó Trưởng Ban;

3. Đồng chí Trương Minh Nhựt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương  – Phó Trưởng Ban;

4. Mời ông Huỳnh Kỳ Trân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thorakao, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại Thành Phố Hồ Chí Minh –  Thành viên;

5. Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

6. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú;

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn – Thành viên;

8. Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh – Thành viên.

Ban Hỗ trợ khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ:

– Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp  (trong đó có chương trình, kế hoạch phát triển hộ kinh doanh cá thể) trên địa bàn tỉnh Bến Tre; phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành.

– Theo dõi, giám sát việc triển khai thực các chương trình, kế hoạch khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của các sở, ngành và các địa phương.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm; chủ trì sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch nêu trên, báo cáo Hội đồng để theo dõi, chỉ đạo.​

IV – Ban Phát triển Kinh tế hợp tác​​

1. Đồng chí Bùi Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Trưởng ban;

2. Đồng chí Đoàn Văn Đảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh – Phó Trưởng ban;

3. Mời đồng chí Phan Chánh Thi, Chủ nhiệm Liên minh Hợp tác xã tỉnh- Thành viên;

4. Đồng chí Châu Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

5. Đồng chí Trần Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở Công Thương – Thành viên;

6. Đồng chí Lê Công Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh – Thành viên.

Ban Phát triển Kinh tế hợp tác có nhiệm vụ:

– Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phát triển hợp tác xã và tổ hợp tác; xây dựng các chương trình, kế hoạch liên kết, hợp tác trong và ngoài tỉnh, với các vùng kinh tế trọng điểm nhằm tạo đầu ra cho các hợp tác xã và tổ hợp tác.

– Theo dõi, giám sát việc triển khai thực các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là hợp tác xã và các hoạt động có liên quan.

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm; chủ trì sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch nêu trên, báo cáo Hội đồng để theo dõi, chỉ đạo.​

V – Ban Hỗ trợ sinh kế​

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng ban;

2. Đồng chí Nguyễn Minh Lập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội – Phó Trưởng ban;

3. Đồng chí Bùi Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Thành viên;

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn – Thành viên;

5. Đồng chí Đoàn Văn Đảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Thành viên;

6. Mời đồng chí Phạm Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh – Thành viên;

7. Mời đồng chí  Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre –  Thành viên.

Ban Hỗ trợ sinh kế có nhiệm vụ:

– Tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển đa dạng sinh kế cho người nghèo và giảm nghèo bền vững.

– Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển đa dạng sinh kế cho người nghèo của các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương và các hoạt động có liên quan.

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng quý, 6 tháng và năm; chủ trì sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch nêu trên, báo cáo Hội đồng để theo dõi, chỉ đạo.

VI – Tổ Thư ký

1. Đồng chí Châu Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư -Tổ trưởng;

2. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy – Tổ Phó;

3. Đồng chí Lý Xuân Đức, chuyên viên phòng Kinh tế ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Thành viên;

4. Đồng chí Nguyễn Công Bằng, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

5. Đồng chí Đặng Minh Triết, Phó Trưởng phòng Kinh Tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên.​

Tổ Thư ký có nhiệm vụ:

– Phối hợp với cơ quan thường trực của Chương trình và các Ban trực thuộc Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp giúp Hội đồng chuẩn bị các văn bản, nội dung và văn bản hóa các ý kiến chỉ đạo, kết luận tại các cuộc họp của Hội đồng.

– Tiếp nhận và thẩm định nội dung các văn bản, hồ sơ có liên quan trình Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng.

– Phối hợp, theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Hội đồng, xây dựng  báo cáo thực hiện các hoạt động có liên quan đến Chương trình trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với các Ban trực thuộc Hội đồng và Tổ Báo chí cung cấp thông tin cho các tổ chức, cơ quan truyền thông.

VII – Tổ Báo chí

1. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Tổ trưởng;

2. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Trúc, Phóng viên Kinh tế-Văn hóa-Xã hội, Báo Đồng Khởi – Thành viên;

3. Đồng chí Nguyễn Đình Thảo, Phóng viên Văn hóa xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre – Thành viên;

4. Đồng chí Nguyễn Văn Ngoạn, Giám đốc Trung tâm Tin học điện tử Bến Tre, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Thành viên;

5. Đồng chí Nguyễn Công Bằng, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên.

Tổ Báo chí có nhiệm vụ:

– Cập nhật, đưa tin về các hoạt động, kết quả triển khai, thực hiện Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của Chương trình.

– Theo dõi việc đưa tin về Chương trình của báo chí trong và ngoài tỉnh, góp ý việc triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông của Chương trình.​